תקנון ביתן הספר

 

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ביתן הספר (להלן: "האתר"). האתר הינו חנות וירטואלית ומשמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ע"י ציבור הגולשים בישראל. בעלת האתר ומפעילה הנה ביתן הספר תפארת בע"מ (להלן: "מפעיל האתר").

כללי

א. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה כמשתמע.

ב.  המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.

אופן המכירה של מוצרי האתר

א. ביתן הספר מאפשרת לך לרכוש את מוצריה באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה. ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלק או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את ביתן הספר.

ב. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

ג. השלמת הליך המכירה מותנה באישור בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך הקניה. במידה והמוצר לא קיים תשלח הודעה ללקוח באמצעות האינטרנט. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מיידי בסכום ששולם. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שייגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש עקב חוסר במלאי.

תשלום ואספקה

א. טרם ביצוע הזמנה של מוצר (להלן: "הפעולה") נדרש תחילה המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "מבצע הפעולה"). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד של מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. הרשמתך לאתר מהווה את הסכמתך לפתיחת חשבון לקוח והצטרפות לרשימת הדיוור של האתר.

ב.  מיד לאחר ביצוע הפעולה ייבדקו  פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה ואושרה, תירשם ההזמנה במערכת האתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאתר לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר תשלומים. ביתן הספר תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את ביתן הספר בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. דע: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים ע"פ דין.

ג. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, ביתן הספר תהא זכאית לבטל את ההזמנה.

אספקה/הובלה

א. ביתן הספר תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי מבצע הפעולה באתר לכתובת בישראל, למעט אזורים חריגים, שהוקלדה בעת ההזמנה, תוך 7 ימי עסקים, אלא אם כן צויין אחרת באתר. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית, ביתן הספר תהא רשאית להעמיד את המוצרים לרשות מבצע הפעולה במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). הזמנות המתקבלות אחרי השעה 12.00 בצהרים נחשבות כהתקבלו בבוקר יום העסקים הבא.

אזורים חריגים הנם: יישובי רמת הגולן וגבול הצפון, יישובי בקעת הירדן, יישובים מעבר לקו הירוק (לא כולל מודיעין עילית וביתר עילית), יישובי עוטף עזה, יישובי הערבה, אילת וים המלח.

ב. החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של ביתן הספר בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של ביתן הספר  או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי מבצע הפעולה. ביתן הספר  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למבצע הפעולה של כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

ג. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובל חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ביתן הספר תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ד. ביתן הספר מבצעת את המשלוחים באמצעות חברות שליחויות. התקנון של חברות השליחויות יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח ייעשה עד הבית, מלבד ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב וכיוצ"ב, ותתקבל הודעה על כך בבית

בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך,  ובמידה שהמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לביתן הספר על חשבונו, בתוך 14 יום. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של ביתן הספר לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

שירות לקוחות

א. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ו/או לגביי המוצרים המוצעים בו, ניתן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני המופיע ב"צור קשר".

ב. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, ניתן לפנות לשירות לקוחות בטלפון: 02-966-7543 בשעות פעילות שירות הלקוחות (בימים א'-ה' בשעות: 10:00-13:00) או בדוא"ל: bitan@bitan.co

שימוש באתר

א. כל משתמש רשאי לבצע רכישה באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

– המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

– המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

– המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

– המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביתן הספר תהא רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

– מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

– מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.

– מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

– מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בביתן הספר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

אבטחת המידע

ביתן הספר נוקטת בכל אמצעי הזהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן בטכנולוגיית SSL, עם זאת במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, ביתן הספר לא תהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. ביתן הספר מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג'.

ביטול רכישה

א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את עסקת הרכישה עד 7 ימים מעת קבלת המוצר, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. ברכישת פריטים מסויימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ב. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני של ביתן הספר בכתובת bitan@bitan.co.

ג. ביתן הספר לוקחת אחריות על מוצריה. ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפריטים שנמסרו לו מאת ביתן הספר, תחזיר ביתן הספר למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם, קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות ביתן הספר לפי דרישתה.

ביטול מכירה ע"י ביתן הספר

א.  ביתן הספר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. במקרה של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה, או טרור המונעים המשך המכירה ו/או ביצועה. או אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות לא חוקית של מבצע המכירה ו/או צד ג' כלשהו.

ב. הודעה על ביטול המכירה תמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

תנאים נוספים

א. הלוגו, המותג, שם הדומיין, הפטנטים, זכויות היוצרים, מדגמים האתר, גרפיקה, אובייקטים, רעיונות של מוצרים, הממשקים מפרטים, שיטות מספר, סודות מסחר, תוכנות, קוד האתר, התמונות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותה הבלעדית של ביתן הספר ו/או מי שמטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם ביתן הספר.

ב. ביתן הספר תהא ראשית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות למשתמש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.

ג. ביתן הספר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת. מובהר בזאת כי השינוי לא ייעשה לאחר ביצוע הרכישה.

ד. במקרה ויתגלעו מחלוקות בין הצדדים בנוגע לפרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או אכיפתו ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, יתבררו אלה במידת הצורך, בבד"צ של העדה החרדית בירושלים.

ה. ביתן הספר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה.

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. דילוג לתוכן