מהר"ל / סט י"ג כרכים

לאחר מאות שנים של ציפיה, אנו זוכים בהתרגשות וברטט לברך על המוגמר: כל ספרי המהר"ל מפראג זיע"א, המכונה 'אבי מחשבת ישראל' - מוהדרים מחדש בדפוס מאיר עיניים ובשלושה-עשר כרכים מפוארים - - -
*
כתביו וספריו של המהר"ל זיע"א הינם, כמקובל מדור לדור, היסוד והמעיין הבלתי נדלה לרכישת היסודות של הפנימיות היהודית. אוצר הרעיונות לכל ספרי ההגות היהודיים; מיסודותיו ודברות קדשו ינקו האושיות של דרכי החסידות, גדולי בעלי המוסר, ומעתיקי השמועה בכל דור.
הסט השלם של 'ספרי המהר"ל בהוצאת מכון תפארת' הינו פרי עמלם של צוות תלמידי חכמים מופלגים, אשר עמלו רבות בשנים בכל כוחם על פענוח כת"י עתיקים והשוואת גרסאות, וההדירו מחדש כל שורה ושורה.
למעלה מ-400 שנה לאחר הסתלקותו של רבי יהודה ליוואי זיע"א, זוכים כתבי קודשו לצאת לאור מחדש בכלי נאה ומפואר; והינם מוגהים, מבוררים, זכים ונקיים מטעויות דפוס וצנזור. ובנוסף, ספר מפתחות אשר מהווה יצירת פלאים לכשעצמו.
להלן פרוט הכרכים:
א
גבורות השם השלם
עניני יציאת מצרים, שבח ישראל ומעלות המקדש.
ב
נתיבות עולם
על צד המוסר ובאלו נתיבות יוביל האדם את מידותיו כדי שיזכה לחיי עולם בזה ובבא - נתיב התורה, נתיב גמילות חסדים, נתיב האמת וכו׳.
ג
תפארת ישראל
מעלות התורה ומצוותיה, ושכרם בעולם הזה ובעולם הבא וציר מרכזי עם פשטות תורה מן השמים ונצחיותה.
נצח ישראל
חורבן הבית, אריכות הגלות וימות המשיח כהכרח מתוקף היות ישראל לעם סגולה.
ד 
אור חדש
ביאור מגילת אסתר, גמרא ומדרשים העוסקים בענייניה.
נר מצוה
ימי ונרות החנוכה.
באר הגולה
שבע בארות כנגד התמיהות על מדרשי ומאמרים בחז"ל בש"ס ובמדרשים הסתומים מרוב  עומקם.
ה
דרך החיים השלם
חקירות עמוקות על מסכת אבות כולל מסכת אבות וביאור סביב לה, בתוספת ‘מחיקת קולמוס’ מטיוטות כתב יד קדשו.
דרשות מהר"ל
מדרשותיו המאלפות שנאמרו כמנהיג ישראל בקהילתו בפראג.
ו
חידושי אגדות
חלק א' על סדר מועד - נשים; כולל הוספות מטיוטות כתב היד, בהם שולבו גרסאות ראשוניות של רבנו המהר"ל בשולי הדף.
ז
חידושי אגדות
חלק ב׳ על סדר נזיקין – קדשים – טהרות; כולל הוספות מטיוטות כתב היד, בהם שולבו גרסאות ראשוניות של רבנו המהר"ל בשולי הדף.
ח - ט - י - י"א - י"ב
חמשה חומשי תורה עם פירוש ׳גור אריה׳
חומשים מפוארים בפני עצמם, עם ביאור גור אריה אשר שובץ סביב לפסוקי התורה, וכן הגהות, מראי מקומות וניקוד פסוקים ברש"י.
י"ג
מפתח ערכים מורחב
יצירת פאר ומתנה ללומדים: ספר מפתחות מקיף הכולל 40,000 מונחים. מלוקט מכל ספרי המהר"ל, להתמצאות קלה ביותר וחיפוש על פי אלפי ערכים מקוטלגים!

750.0 

כמות
כריכה קשה
13 כרכים