עכשיו במבצע ענק!!

ווייסע טריט

איר זענט געלאדנט מיטצוקומען און שפאנען צוזאמען מיט אונז אויף די ווייסע שניי אין די טריט פון די העלדן

צווישן אידישע שטארקייט און וואונדערליכע השגחה פרטית

צוזאמען וועלן מיר אויסטרעפן

ווער האט גענומען די אלטע מנורה,

ווער האט צוגעטראפן געצי'ס סוד,

און ווער איז דער ריכטיגער מיכאיל...

43.0 

המלאי אזל